Miškų sertifikavimas

2009 m. vasario 10 – 11 dienomis buvo atliktas VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos resertifikavimas, kuris privalomas atlikti kas 5 metai. Auditoriai miškų urėdijos ūkinę veiklą įvertino teigiamai, su sertifikavimo ataskaita galite susipažinti čia.

Kaišiadorių miškų urėdijoje sertifikavimo darbai buvo atlikti 2003 m. spalio 1-15 d., sertifikatas įteiktas – 2004 metų kovo 16 dieną. Sertifikato numeris RA-FM/COC-001180.

Miškų sertifikavimas – tai procesas, kurio metu miškų ūkinė veikla įvertinama pagal nustatytą standartų visumą. Sertifikavimo tikslas – siekti patvirtinti, kad miškų urėdijos miškai tvarkomi ir naudojami, laikantis pasaulyje priimtų miškų išsaugojimo principų, ir gauti leidimą naudoti tarptautiniu mastu pripažintą atsakingo miškų tvarkymo  FSC® prekinį ženklą.

SmartWood laikinąjį Lietuvos FSC standartą parengė NEPCon ir Rainforest Alliance SmartWood programa (toliau tekste SW). SW yra FSC akredituota Rainforest Alliance sertifikavimo programa, NEPCon yra Rainforest Alliance partneris, atstovaujantis SW programą Skandinavijoje, Rusijoje ir rytų Europoje. Šis standartas pagrįstas FSC pagrindiniais reikalavimais, nustatytais FSC-STD-01-001 FSC Miškų valdymo principai ir kriterijai. FSC principų ir kriterijų formuluotės įtrauktos į šį standartą nepakeistos. Adaptavimo proceso metu NEPCon/SW kiekvienam taikomam kriterijui suformavo rodiklius, nustatančius reikalavimus atsižvelgiant į vietinį Lietuvos kontekstą. Tuo atveju, kai kriterijus ar principas laikomas netaikomu, pateikiamas priežasties išaiškinimas. Standarto rengimo metu buvo visiškai laikytasi FSC reikalavimų standartams, nustatytų FSC-STD-20-003   Vietinis bendrųjų miškų valdymo standartų pritaikymas (versija 2 – 1)  ir FSC-STD-20-002 Miškų tvarkymo standartų struktūra ir turinys (versija 2 – 1).

Kaišiadorių miškų urėdijoje 2003 m. sertifikavimo darbus atlikusi vertinimo komanda padarė išvadą, jog Kaišiadorių miškų urėdijos miškų tvarkymas atitiko gero ūkininkavimo miške SmartWood programos Principų ir Kriterijų dvasią bei turinį. Remiantis vertinimo rezultatais, komanda nenustatė jokių esminių FSC principų ir kriterijų neatitikimų, kurie negalėtų būti ištaisyti per trumpą laiko tarpą.

Komanda rekomendavo, kad būtų atliktas Kaišiadorių miškų urėdijos sertifikavimas. 2004 metų kovo 16 dieną Kaišiadorių miškų urėdija gavo sertifikatą, patvirtinantį, jog miškų urėdijos administruojami miškai yra gerai tvarkomi ir tinkamai naudojamas produkcijos šaltinis, kur miško naudojimo būdai atitinka griežtus aplinkosauginius ir socialinius – ekonominius reikalavimus atitinkančius FSC principus ir kriterijus.

FSC Principai ir Kriterijai:

1. Įstatymų bei FSC principų laikymasis. Miškų ūkis turi gerbti visus šalies įstatymus, taip pat ir tarptautines deklaracijas bei sutartis, kurias ta šalis pasirašiusi, atitikti visus FSC principus ir kriterijus.

2. Nuosavybės ir naudojimosi atsakomybė. Ilgalaikė nuosavybės ir naudojimo teisė žemės ir miško ištekliams turi būti griežtai apibrėžta, įforminta dokumentais ir juridiškai įteisinta.

3. Vietos žmonių teisės. Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę, teritoriją ir išteklius.

4. Santykiai su bendruomenėmis ir darbuotojų teisės. Miškų ūkis turi išsaugoti ar gerinti vietos darbuotojų ir bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.

5. Nauda iš miško. Miškų ūkio veikla turi skatinti efektyvų daugiatikslį miškų naudojimą, kad užtikrintų ekonominį gyvybingumą ir platų aplinkosauginių bei socialinių funkcijų spektrą.

6. Poveikis aplinkai. Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą.

7. Miško tvarkymo planas. Miško tvarkymo planas turi būti paruoštas, įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą. Aiškiai turi būti apibrėžti ilgalaikiai miškų ūkio tikslai ir priemonės jiems pasiekti.

8. Monitoringas ir įvertinimas. Monitoringas turi įvertinti miško būklę, produkcijos kiekį, gamybos grandinę, miškų ūkio veiklą bei jos poveikį aplinkai ir visuomenei, atsižvelgiant į miškų ūkio apimtis ir intensyvumą.

9. Didelės aplinkosauginės vertės miškų išsaugojimas. Miško ūkinė veikla didelę aplinkosauginę vertę turinčiuose miškuose turi būti vykdoma siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes.

10. Plantaciniai želdiniai. Plantaciniai želdiniai turi būti tvarkomi pagal 1-9 principus bei remiantis 10 principu ir jo kriterijais. Plantaciniai želdiniai ne tik suteikia socialinių bei ekonominių privalumų bei prisideda tenkinant pasaulio poreikį medienos produktams, jie taip pat turi sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.

Ar miškų urėdija laikosi visų nustatytų koregavimo veiksmų reikalavimų, kasmetinių auditų metu tikrina NEPCon/SmartWood auditoriai.