VEIKLA

PASKIRTIS IR MISIJA

Kaišiadorių Miškų urėdija – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.
Kaišiadorių miškų urėdijos misija – didinti valstybinių miškų, kaip svarbiausios visų šalies miškų sudedamosios dalies ekologinę, aplinkosauginę, ekonominę, rekreacinę bei kitas visuomenei svarbias vertes, tvarkant juos tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, racionaliai naudojant miškų išteklius, juos atkuriant ir gausinant.


PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Pagrindinė Kaišiadorių miškų urėdijos miško ūkio veiklos kryptis – nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, nepamirštant išdėstytų tikslų ir uždavinių nepertraukiamai tiekti medieną šalies ūkio ir gyventojų reikmėms.

Kitos miškų urėdijos funkcijos:

 • Miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais;
 • Racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybės gerinimas;
 • Miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas;
 • Biologinės įvairovės išsaugojimas ir gausinimas bei miškų sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos gerinimas;
 • Ūkininkavimo saugomų teritorijų miškuose reglamentavimas pagal šių teritorijų tikslus bei uždavinius;
 • Miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas,miško augimo sąnaudų mažinimas;
 • Pažangiausių šalies bei užsienio technologijų ir techninių priemonių bei miškų mokslo pasiekimų diegimas į miškų ūkio gamybą ir miškininkystę;
 • Visuomenės informavimas apie miškų urėdijos miškus, jų būklę ir tvarkymą;
 • Visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas regiono ir šalies lygmenyje;
 • Visuomenės dalyvavimas svarbiausių miškų ūkio klausimų sprendime;
 • Miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas. 

VEIKLOS PRIORITETAI 2006 METAMS

 1. Miškingumo didinimo programos įgyvendinimas
 2. Miško apsauga
 3. Europos Sąjungos teikiamos paramos įsisavinimas
 4. Medelyno rekonstrukcija
 5. Ąžuolynų atkūrimo programos įgyvendinimas
 6. Girininkijos personalo darbo efektyvumo didinimas
 7. Girininko darbo vietos kompiuterinės programos įdiegimas

Parašykite komentarą