Poilsiavietes miškuose įrengia ES lėšomis

„Kauno diena“, 2009 m. rugsėjo 9 d.
Rasa Gedrimavičiūtė

Miškų savininkai ir valdytojai nuo rug­sėjo 7 d. gali teikti paraiškas gauti ES paramą, jei nori pagerinti miškų kraštovaizdį, padidinti jų ekologinę ar rekreacinę vertę. „Parama teikiama pagal Lietuvos kai­mo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Pelno nesiekiančios investi­cijos miškuose“, – sakė Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis. – Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai paraiš­kas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) te­ritoriniams skyriams pagal valdos regis­travimo vietą gali teikti iki spalio 30 d.“  Pasak Nerijaus Kupstaičio, viena iš remiamų veiklos rūšių yra pamiškių for­mavimas. Ši veikla turėtų didinti miš­ko atsparumą neigiamam vėjo povei­kiui ir sudaryti tinkamą gyvenamąją aplinką įvairių rūšių augalams ir gy­vūnams. Taip pat paramos lėšomis finansuojami miškuose esančių sau­gomų natūralių buveinių atkūrimo ar palaikymo darbai; kraštovaizdžio for­mavimo kirtimai medynuose; sume­dėjusios menkavertės augalijos išvaly­mas iš miškuose esančių pievų ir pel­kių buveinių; radaviečių aptvėrimas, inkilų iškėlimas, dirbtinių lizdaviečių įrengimas; medynų papildymas ornitochoriniais medžiais bei mažų (iki 300 kv. m, bet ne daugiau kaip 1 vnt. viename hektare) kūdrų įrengimas ar atnaujinimas.

Remiamas ir vie­šo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros objektų įrengimas ir geri­nimas – miškotvarkos projekte numatytų rekreacinių takų, liep­tų, laiptelių, apžvalgos aikštelių, poilsia­viečių, stovyklaviečių, pavėsinių, suolų, stalų, laužaviečių, šiukšlių dėžių, lauko tualetų, užtvarų, informacinių stendų, žemėlapių, rodyklių, ženklų, skulptūrų, transporto priemonių statymo vietų, persirengimo kabinų įrengimas ir geri­nimas.

Norintys gauti paramą turi pateikti miško valdos, kuriai prašoma parama, nuosavybės arba valdymo teisę patvirtinantį dokumentą ir miškotvarkos projektą. Būtini ir kiti KPP priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miš­kuose“ įgyvendinimo taisyklėse nurodyti dokumentai. Miškų rekreacinės infrastruktūros objektams įrengti pa­teikiami atitinkami techniniai ar speci­alieji projektai. Paramos siekiantys gavėjai taip pat turi užtikrinti tinkamą projekto fi­nansavimo šaltinį, kurį reikia pagrįs­ti paramos paraiškoje. Finansavimo šaltiniu gali būti turimos lėšos, sko­lintos lėšos, paramos ir iš veiklos gau­tinos lėšos. Pagal minėtą priemonę finansuo­jama iki 90 proc. visų tinkamų finan­suoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 345 280 litų vienam projektui.

Parašykite komentarą